Het belang van digitale informatie-uitwisseling

Digitale dossiervoering

Vanaf 1 juli 2020 moet u als zorgverlener digitaal inzage kunnen geven in het patiëntendossier. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een patiëntenportaal of Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) waarop uw patiënt kan inloggen. Om te kunnen voldoen aan de wetgeving, is het belangrijk dat het patiëntendossier elektronisch wordt gevoerd en dat zorggegevens gestructureerd worden vastgelegd.

Uitwisselen tussen zorgprofessionals en bewegen richting netwerkzorg

Het werken met een EPD dat gegevens gestructureerd vastlegt, bevordert de mogelijkheid om zorggegevens uit te wisselen tussen zorgprofessionals (in het kader van netwerkzorg). Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens van de huisarts makkelijk naar u worden doorgestuurd of kan een dossier overgedragen worden naar een collega ggz-professional. Met de landelijke VIPP-subsidieregelingen, bijvoorbeeld die voor huisartsen en ggz-professionals, wordt er een fundament gelegd voor duurzame netwerkzorg en de benodigde informatie-uitwisseling.

Eenheid van taal

Bij digitale dossiervoering is het belangrijk dat gegevens gestructureerd (en volgens afspraken) vastgelegd worden. Hierdoor is het voor iedereen die (rechtmatig) gebruik maakt van deze gegevens, bijvoorbeeld andere zorgprofessionals en patiënten, herkenbaar en toepasbaar. Dit vraagt ook dat systemen onderling dezelfde ‘taal’ spreken. In de VG VIPP-subsidieregeling worden leveranciers verplicht om de informatiestandaard Basisgegevens GGZ in te bouwen. Dit is een set van zorggegevens die relevant is voor de ggz. Als alle leveranciers deze informatiestandaard inbouwen, betekent dit dat verschillende EPD’s gegevens op dezelfde manier vastleggen. Dit wordt ook wel ‘eenheid van taal’ genoemd.

Uitwisselen met patiënten

Er wordt steeds meer regie gelegd bij patiënten. Daaronder wordt onder andere verstaan de beschikking hebben over alle (relevante) gezondheidsgegevens die bij verschillende zorgaanbieders zijn opgeslagen. Daarnaast wordt er ingezet op het delen van gegevens vanuit patiënten richting zorgverleners, zoals vragenlijsten en dagboeken. Deze gegevensuitwisseling kan via het Afsprakenstelsel MedMij plaatsvinden, waardoor het op een betrouwbare en veilige manier gebeurt. De komende jaren wordt verwacht dat digitale uitwisseling van gegevens tussen patiënten en zorgverleners toeneemt. De VG VIPP-subsidieregeling draagt bij aan betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgverleners door uitwisseling via MedMij te verplichten.