Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Wat is het doel van de VG VIPP subsidieregeling?

Het ministerie van VWS stelt subsidies beschikbaar om digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en patiënten te bespoedigen, de zogenaamde VIPP gelden. VIPP staat voor Versnelling Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. De VG VIPP subsidieregeling is gericht op de vrijgevestigde ggz-sector en heeft als doel om ook binnen deze sector een digitaliseringslag maken om de zorg nog patiëntgerichter, veiliger en doelmatiger te maken.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Softwareleveranciers van elektronische patiënten dossiers (EPD’s) kunnen financiering aanvragen om de benodigde aanpassingen in hun EPD uit te voeren. Hiervoor hebben ze tot 7 december 2020 een financieringsaanvraag kunnen indienen bij de gebuikersstichting SVP-U (Samenwerking Vrijgevestgide Professionals in Uitvoering) die de gelden vanuit het Ministerie van VWS ontvangt en beheert. Wanneer een softwareleverancier medio 2022 voldoet aan de voorwaarden, wordt de financiering uitbetaald.

Krijgen vrijgevestigde ggz-professionals een VVT of andere bewijzen t.b.v. de NEN certificering?

Binnen het VG VIPP-programma ontvangen niet de vrijgevestigde ggz-professionals, maar de EPD-leveranciers binnen de vrijgevestigde ggz-sector het MedMij-label als certificaat.

Wat is de looptijd van de VG VIPP-regeling?

Op 8 juli 2020 heeft het ministerie van VWS de VG VIPP subsidieregeling gepubliceerd. De subsidieregeling loopt tot en met 30 juni 2022.

Wat is MedMij?

MedMij is dé Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen jou en zorgprofessionals. Deze uitwisseling vindt plaats via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een website of app, waarin je informatie over je eigen gezondheid bij kan houden en actief aan de slag kan gaan met je gezondheid. Met een PGO kan je jouw gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo worden veranderingen in je gezondheid beter zichtbaar en de gevolgen van bepaalde (be)handelingen duidelijker. Dat geeft rust en regie. Als jij en jouw behandelaar goed geïnformeerd zijn, kun je samen tot de best passende zorg komen.

MedMij maakt spelregels voor een veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. Alle organisaties die aantoonbaar aan deze spelregels voldoen, mogen het MedMij-label gebruiken. Je komt het label tegen op apps, websites of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Ook zie je het label bij zorgaanbieders of andere gezondheidsprofessionals. Dan weet je dat jouw gezondheidsgegevens daar veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden en dat daarbij voldaan wordt aan de hoge eisen van MedMij. Zie voor meer informatie de website van MedMij: www.medmij.nl

Wat is een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)?

Een PGO is een app of website waarin de patiënt gezondheidsgegevens van verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld van de apotheek, huisarts of ziekenhuis, kan verzamelen en beheren, maar deze ook kan delen met andere zorgverleners. In een PGO verzamelt de patiënt deze gegevens zodat hij/zij een totaaloverzicht heeft van al zijn/haar gezondheidsgegegvens. Hierdoor hoeft hij niet bij elke zorgverlener in het patiëntenportaal in te loggen voor de gegevens. Zie voor meer informatie de website van de PGO-alliantie.

Voor welke functionaliteiten in een PGO zullen betaald moeten gaan worden?

De gegevensuitwisseling tussen een PGO en zorgaanbieder via MedMij is gratis voor de burger. Een PGO kan wel aanvullende functionaliteiten aanbieden, bijvoorbeeld een stappenteller, hartslagmeter of bloedsuikerspiegel meting, waarvoor een abonnement moet worden afgesloten door de PGO gebruiker (patiënt). MedMij heeft een demo PGO ontwikkeld om een beeld te krijgen van hoe een PGO eruit zou kunnen zien. De PGO-alliantie heeft een PGO keuzehulp ontwikkeld op basis van een selectie van verschillende functionaliteiten en andere filters. Deze keuzehulp ondersteunt de patiënt in de keuze van een PGO.

Voor vrijgevestigde ggz-professionals

Waarom wordt er financiering toegekend aan softwareleveranciers en niet aan de vrijgevestigde ggz-professionals?

Na vooronderzoek bij de vrijgevestigde ggz-professionals en uitvoerig overleg met de verschillende brancheverenigingen is er voor gekozen om de vrijgevestigde ggz-professoinals zo min mogelijk te belasten. Daarom is er gekozen om de financiering niet te laten lopen via de vrijgevestigde ggz-professionals, maar om financiering beschikbaar te stellen aan softwareleveranciers. Zo worden de juiste aanpassingen doorgevoerd in de EPD’s én komt deze aanpassing kosteloos beschikbaar voor de klanten van de deelnemende softwareleveranciers. Dat betekent dat u als vrijgevestigde ggz-professionals geen actie hoeft te ondernemen voor bijvoorbeeld het aanvragen van subsidie.

Het programmabureau heeft subsidie ontvangen van het Ministerie van VWS om de vrijgevestigde ggz-professionals te ondersteunen bij het gaan uitwisselen van gezondheidsgegevens met patiënten. Hiervoor worden diverse gratis activiteiten georganiseerd, zoals webinars, opstellen van informatieflyers en het bieden van ondersteuning bij het overstappen naar een (ander) EPD. Houd de website in de gaten voor alle activiteiten.

Wat moet ik wel doen als vrijgevestigde ggz-professional?

In 2021 en 2022 worden er verschillende activiviteiten georganiseerd om de vrijgevestigde ggz-professionals te informeren over digitale gegevensuitwisseling, de VG VIPP regeling en de gevolgen voor de vrijgevestigde ggz-professionals en patiënten. Via deze website, de nieuwsbrief, berichtgeving vanuit brancheverenigingen en regionetwerken worden zij hiervan op de hoogte gesteld. Houd deze website in de gaten voor een actueel overzicht van activiteiten.

In hoeverre is toegang bieden tot de gegevens voor mij als zorgverlener verplicht of wordt dit verplicht? Of is MedMij / PGO volledig vrijwillig?

Sinds 1 juli 2020 hebben patiënten recht op kosteloze elektronische inzage in hun medisch dossier middels de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Dit kan bijvoorbeeld door middel van een PGO of een patiëntportaal. Om te kunnen voldoen aan de wetgeving, is het belangrijk dat de dossiervoering digitaal plaatsvindt en dat zorggegevens gestructureerd worden vastgelegd.

Wat betekent het als mijn softwareleverancier niet mee doet?

Als een leverancier niet is aangesloten bij VG VIPP, betekent dit dat de leverancier geen subsidie ontvangt voor het aansluiten van het EPD op het MedMij-afsprakenstelsel en daarmee de uitwisseling met PGO’s. Dit betekent echter niet dat de leverancier niet kan aansluiten op MedMij. Is uw leverancier niet aangesloten bij de VG VIPP en heeft u vragen over de aansluiting op MedMij, dan wordt u geadviseerd om contact op te nemen met uw leverancier.

Hoe kan ik overstappen naar een ander EPD?

Het VG VIPP programmabureau heeft een keuze- en overstaphulp ontwikkeld ter ondersteuning van het keuze of overstapproces naar een nieuw of ander EPD. Sta je als vrijgevestigde ggz-professional voor de keuze om met een elektronisch patiëntendossier (EPD) te werken of wil je weten welke stappen je moet zetten om over te stappen naar een ander EPD (bijvoorbeeld een EPD wat gegevensuitwisseling mogelijk maakt)? Alle informatie over dit stappenplan en bijbehorende aandachtspunten vind je in deze keuze- en overstaphulp. Na het beantwoorden van een aantal vragen kom je terecht bij het stappenplan wat voor jou van toepassing is. In dit stappenplan nemen we je mee in het keuze- of overstapproces, welke acties je moet ondernemen en hoeveel tijd dit in beslag neemt.

Wat zijn de kosten voor zorgverleners om aan te haken bij de digitalisering die het VG VIPP-programma beoogt?

Op dit moment wordt samen met het Ministerie van VWS een aanvullende subsidie uitgewerkt waarmee een deel van de kosten voor het aansluiten op MedMij voor de vrijgevestigde ggz-professionals wordt vergoed.

Kan ik als vrijgevestigde ggz-professional bepalen welke gegevens er wel of niet gedeeld worden met een patiënt?

Om het delen van gegevens mogelijk te maken is het belangrijk dat EPD’s en PGO’s dezelfde taal spreken. Hiervoor is het standaardiseren van gegevens van belang. Onderdeel van de VG VIPP-regeling is dat de softwareleveranciers de basisgegevensset GGZ (BgGGZ) inbouwen. Alle gegevens binnen deze informatiestandaard worden gedeeld met patiënten. Sessieverslagen zijn geen onderdeel van de BgGGZ en kunnen dus niet worden verzameld door patiënten. Op deze informatiekaart is opgenomen welke gegevens patiënten wél kunnen ophalen in een PGO.

Wanneer worden patiënten van vrijgevestigde ggz-professionals op de hoogte gebracht over (het gebruik van) PGO's?

De PGO-alliantie, een samenwerkingsverband tussen De Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS en stichting MedMij, is bezig met de ontwikkeling van een campagneprogramma rondom PGO’s. Kijk voor meer informatie op de https://www.pgo.nl/ .

Voor softwareleveranciers

Hoe kan ik een financieringsaanvraag indienen?

De financieringsaanvraag kon uiterlijk 7 december 2020 bij de Stichting SVP-U ingediend worden. De aanvraag bestond uit een offerte en verklaring van het aantal actieve vrijgevestigde ggz-gebruikers.

Welke resultaten moet ik behalen aan het einde van het financieringstraject in 2022?

Als softwareleverancier dient u de overeenkomst na te komen die is aangegaan met de Stichting SVP-U. Dat betekent dat u op 1 juli 2022 de gegevensdienst Basisgegevens GGZ moet hebben ingebouwd en het MedMij-label moet hebben behaald (al dan niet met een derde partij die de rol van dienstverlener zorgaanbieder vervult).

Ik heb verschillende klanten die gebruik maken van verschillende VIPP-regelingen (VIPP GGZ, VG VIPP en VIPP 5). Welke zib-versie eisen de verschillende VIPP-programma’s?

Bij alle drie deze regelingen geldt dat gegevens via het MedMij Afsprakenstelsel gedeeld worden met de patiënt. MedMij stelt hiervoor de gegevensdienst op, waarop de DVZA wordt getoetst. Het VIPP-programma volgt hierbij de eisen van het MedMij Afsprakenstelsel. Bij VIPP GGZ en VG VIPP gaat het om de gegevensdienst Basisgegevens GGZ (BgGGZ versie 2019 of nieuwer). Deze versie (van de gegevensdienst) maakt gebruik van zibs release 2017.

Bij VIPP 5 gaat het om de gegevensdienst Basisgegevensset Zorg (BgZ). Deze versie maakt ook gebruik van zibs release 2017. De BgZ en de BgZ GGZ bestaan gedeeltelijk uit dezelfde ZIB’s (zibs release 2017) en aanvullende afspraken.

Wanneer wordt de financiering uitbetaald?

U ontvangt de financiering nadat de gebruikersstichting heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden van de overeenkomst is voldaan. Deze zogenaamde eindtoets moet uiterlijk 16 juni 2022 plaatsvinden.